Beleid

Welkom bij de Woonzorggroep

Rapportering aan de overheid

In juli 2013 rapporteerden we volgende cijfers:

  1. Aantal decubituswonden categorie 2 tot en met 4: decubitus is de medische term voor "drukletsel" of "doorligwonde". Afhankelijk van de ernst van de wonde, spreken we van categorie 1 (beginnend) tot categorie 4 (ernstig).
  2. Aantal valincidenten.
  3. Aantal voorgeschreven geneesmiddelen.
  4. Aantal overleden bewoners met als overlijdensplaats het woonzorgcentrum.
  5. Aantal up-to-date plannen voor zorg rond het levenseinde.
  6. Aantal zorgpersoneelsleden die vrijwillig het woonzorgcentrum verlieten.

De cijfers die we in januari 2014 aan de overheid bezorgden hadden minder betrekking op de directe zorg, dan wel op onze organisatie en personeelsbeleid :

1)    Aantal zorgpersoneelsleden dat een griepvaccinatie kreeg
2)    Aantal ziektemeldingen van zorgpersoneel
3)    Aantal vormingsuren
4)    Aantal uren vrijwilligerswerk

In juli 2014 rapporteren we de evolutie ten opzichte van juli 2013 en geven we bijkomende cijfers door inzake:

  1. Aantal bewoners met een beduidende onbedoelde gewichtsafname.
  2. Aantal fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen t.o.v. bewoners.
  3. Aantal fouten op vlak van medicatietoediening

Feedback vanwege de overheid

Als groep van 9 woonzorgcentra hebben we het voordeel om al op het moment van de metingen onze cijfers onderling te kunnen vergelijken.
Bij die vergelijking houden we steeds de specifieke kenmerken en werking van elk van onze woonzorgcentra in het achterhoofd. We houden bv. rekening met de aard van onze bewoners en hun zorgbehoefte : de zorg voor personen met dementie vraagt een andere aanpak dan de zorg voor ouderen met voornamelijk fysische zorgnoden. Maar ook de cultuur, de geografische ligging en het interne beleid kunnen in het oog springende verschillen in cijfers helpen duiden.

Na de rapportering in juli 2013 en januari 2014 ontvingen we vanuit de Vlaamse overheid telkens een feedbackrapport waarbij onze woonzorgcentra werden vergeleken met andere woonzorgcentra in Vlaanderen.

U kunt elk van de rapporten hier in detail inkijken:

De grote lijnen hebben we voor u samengevat in een overzichtsdocument.

Evaluatie van de indicatoren

De feedbackrapporten van de overheid met de cijfers en de onderlinge vergelijking kunnen ons een eerste indicatie geven over de kwaliteit in elk van onze centra.

Zo bevestigen de rapporten dat onze woonzorgcentra goed ‘scoren’ op het vlak van zorgcontinuïteit en het bieden van de nodige zorgen tot aan het einde van het leven.

We geven ook meer dan gemiddeld in de sector aandacht aan het  samen met de bewoner en/of zijn familie vertalen van zijn wensen en verwachtingen in een vroegtijdig zorgplan. Recente cijfers van maart 2014 bevestigen dat die trend zet zich – weliswaar met een verschillend tempo - doorzet in al onze woonzorgcentra.

Werk aan de winkel stellen we vast op het vlak van valpreventie en medicatiegebruik: op deze aspecten blijken enkele van onze woonzorgcentra afwijkende cijfers te vertonen.